Všeobecné podmínky

Zveřejněno dne:
Kategorie

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb justday.cz a uživatelem těchto služeb.

Službami se rozumí: dále pak všechny další služby WWW stránek justday.cz a jeho obchodních partnerů.

1. Všechny služby na stránkách www.justday.cz jsou poskytovány zdarma. V případě, že jde o služby, které zdarma nejsou, uživatel je na ně nejprve upozorněn.

2. Používáním služeb justday.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.justday.cz a dalších služeb na doméně justday.cz nebo jiných doménách justday.cz. Hlavním posláním serveru www.justday.cz je dodávat čtenářům zprávy ze světa celebrit, historie a lifestylu.

3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

4. Zaškrtnutím tlačítka “Souhlasím s podmínkami” potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

5. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

7. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

8. Provozovatel má právo ze služby justday.cz odstranit uživatelský účet: • jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti). • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby • pokud uživatel nenavštíví svůj účet po dobu delší než 3 měsíce • budí dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba • který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služby justday.cz •který není užíván za účelem, za kterým byly stránky justday.cz vytvořeny • v případě, že uživatel při registraci zadá neplatné nebo falešné údaje, které mu nepřísluší

9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná Služba nabízí a o produktech třetích osob.

10. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně údaje o své osobě a registrované společnosti. Tyto údaje se souhrnně nazývají Osobní údaje Služby (dále jen „Osobní údaje“). Údaje uložené v Osobních údajích může Uživatel na žádost kdykoliv doplnit, změnit či upravit, prostřednictvím administratora serveru justday.cz. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů popř. evropského nařízeni GPRD platného od 18.5.2018.

11. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Služby provozovatelem Služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz Služby.

12. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

13. Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používání naší aplikací umístěné na adrese www.justday.cz. Přesto se snažíme naší aplikace maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užitím služeb justday.cz, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb.

15. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů: Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu těmito Smluvními podmínkami provozovateli serveru justday.cz, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Správce je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Zákona zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

16. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.

17. Na následujících stránkách najdete možnost, jakým způsobem je nutné postupovat, aby jste si odhlásil/a sledování reklamních /cookies/.

Poslední aktualizace provozních podmínek dne: 09.04.2023